Pracovní skupiny

 

Zápis ze společného jednání Pracovních skupin za účasti facilitátora (29.5.2019) -  stáhnout pdf.  

 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Datum setkání:  22.10.2018, 12.11.2018, 4.2.2019, 20.5.2019, 30.9.2019, 25.11.2019
   10.2.2020, 23.5.2020

 

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny ČG ke stažení (formát PDF)

 

datum odkaz na soubor
14.12.2020 stáhnout pdf.
21.9.2020 stáhnout pdf.
23.5.2020 stáhnout pdf.
10.2.2020 stáhnout pdf.
25.11.2019 stáhnout pdf.
30.9.2019  stáhnout pdf.
20.5.2019 stáhnout pdf. 
4.2.2019 stáhnout pdf. 
12.11.2018 stáhnout pdf. 
22.10.2018 stáhnout pdf.

  

PS se bude scházet min. 4 x ročně. Obsahem práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka (v každé PS je zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání). Jako konzultant bude k jednání PS přizván také odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Dále se PS bude zabývat identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.

PS bude aktivně spolupracovat s PS pro financování a bude se aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

 

Personální obsazení PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Jméno a příjmení

Vedoucí PS

Mgr. Hana Mikulenková

pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

Mgr. Jana Suková

zkušený učitel či speciální pedagog ze spec. školy či poradenské org. nebo z PPP

Mgr. Michaela Mottlová

odborník/místní lídr pro digitální kompetence a začleňování ICT do procesu vzdělávání

Mgr. Petra Dlouhá

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Melanie Hozová

Učitel lídr/expert z daného území

Irena Karnetová

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Daniela Vlčková

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Alena Pártlová

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Ing. Jitka Picková

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 

Datum setkání: 5.11.2018, 10.12.2018, 18.2.2019, 8.4.2019, 11.11.2019 
   20.1.2020, 23.5.2020

 

 Zápisy z jednání pracivní skupiny MG ke stažení (formát PDF)

 

datum odkaz na soubor
9.12.2020 stáhnout pdf.
30.11.2020 stáhnout pdf.
23.5.2020 stáhnout pdf.
20.1.2020 stáhnout pdf.
11.11.2019 stáhnout pdf.
8.4.2019 stáhnout pdf. 
18.2.2019 stáhnout pdf. 
10.12.2018 stáhnout pdf. 
5.11.2018 stáhnout pdf. 

  

 

PS se bude scházet min. 4 x ročně. Obsahem práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka (v každé PS je zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání). Jako konzultant bude k jednání PS přizván také odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Dále se PS bude zabývat identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území.

PS bude aktivně spolupracovat s PS pro financování a bude se aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

 

Personální obsazení PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Jméno a příjmení

Vedoucí PS

RNDr. Jaroslava Doleželová

pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

PaedDr. Jana Šulcová

zkušený učitel či speciální pedagog ze spec. školy či poradenské org. nebo z PPP

Mgr. Lenka Šípková

odborník/místní lídr pro digitální kompetence a začleňování ICT do procesu vzdělávání

Mgr. Petr Novák

učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Michaela Čermáková

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Martina Mlynárová

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Miroslav Kučera

Učitel lídr/expert z daného území

Mgr. Jitka Kottová

Učitel lídr/expert z daného území

Erika Kacerovská

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 

Datum setkání: 23.10.2018, 11.12.2018, 15.1.2019, 26.2.2019, 16.4.2019, 10.10.2019, 28.11.2019,
  10.2.2020 + (Příloha 1- Dotazníkové šetření pro MŠ, Příloha 2- Dotazníkové šetření pro ZŠ), 
  4.6.2020

 

Zápisy z jednání pracovní skupiny RP ke stažení (formát PDF)

 

datum odkaz na soubor
26.11.2020 stáhnout pdf.
1.10.2020

stáhnout pdf.

4.6.2020

stáhnout pdf.

10.2.2020

stáhnout pdf.

Příloha 1

Příloha 2

28.11.2019 stáhnout pdf.
10.10.2019 stáhnout pdf.
16.4.2019 stáhnout pdf. 
26.2.2019 stáhnout pdf. 
15.1.2019 stáhnout pdf. 
11.12.2018 stáhnout pdf. 
23.10.2018 stáhnout pdf. 

  

PS pro rovné příležitosti a k řešení přechodů ve vzdělávání se bude scházet min. 4 x ročně. Pracovní skupina je složená zejména z ředitelů škol, zřizovatelů, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů. Dle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV byli pro práci v PS osloveni i zástupci všech zájmových skupin, kterých se dané téma dotýká.

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především bude posuzovat navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS vytvoří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popíše příčiny tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

PS pro rovné příležitosti se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

  

Personální obsazení PS pro rovné příležitosti

Jméno a příjmení

Vedoucí PS

Mgr. Blanka Vondrová

Zástupce zřizovatele

Anton Lukáč

ředitel školy - Kladno

Mgr. Bc. Yvona Vítková

ředitel školy - obec

PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Petra Mračková

Pracovníci s dětmi a mládeží

Mgr. Blanka Bendlová

Pracovníci poradenských zařízení

Mgr. Kateřina Hůlová

Pracovníci poradenských zařízení

Mgr. Jana Sechovcová

Rodiče dětí a žáků, včetně romských rodičů

 Klára Linková

Zástupce OSPOD

Bc. Martina Zímová

 

Pracovní skupina pro financování

 

Datum setkání: 18.12.2018, 19.3.2019, 15.10.2019,
  18.2.2020, 27.8.2020

  

 

Zápis z jednání pracovní skupiny FIN ke stažení (formát PDF)

 

datum odkaz na soubor
27.8.2020 stáhnout pdf.
18.2.2020 stáhnout pdf.
15.10.2019 stáhnout pdf.
19.03.2019 stáhnout pdf. 
18.12.2018 stáhnout pdf. 

 

PS pro financování se bude scházet min. 4 x ročně, a bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Dále bude také projednávat a připomínkovat všechny materiály relevantní pro ostatní PS. Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP. Obsahem práce a cílem PS pro financování bude plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

 

Personální obsazení PS pro financování

Jméno a příjmení

Vedoucí PS, Odborník z řad RT

Daniela Cimrmanová

Zřizovatel

Ing. Roman Foršt

Ředitel školy - město

Mgr. Šárka Vostarková

Ředitel školy - obec

Mgr. Iveta Vrabcová

Člen RT

Ing. Luboš Fleischmann